Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Organizacija
Organizacija

U Službi socijalne medicine i organizacije zdravstvasa zdravstvenom statistikom i informatikom obavljaju se sljedeći poslovi:

·         praćenje zdravstvenog stanja stanovništva i kretanja vodećih hroničnih oboljenja;

·         priprema i obrada stručno analitičnih podloga za planiranje razvoje zdravstvene zaštite       i za utvrđivanje odnosa u finansiranju zdravstvene zaštite, te razvoj mreže zdravstvenih ustanova i za donošenje odgovarajućih poslova i propisa;

·         praćenje i koordinacija aktivnosti na sprovodjenju programa prevetivne zdravstvene zaštite stanovništva, zdravstvenog vaspitanja i zaštite čovjekove okoline;

·         organizacija i vodjenje zdravstvene statistike:provodjenje statističkih istraživanja, evidentiranje i analiza prikupljenih pokazatelja stanja, izdavanje stručno-metodoloških uputstava zdravstvenim ustanovama za praćenje stanja, izrada informacia o utvrdjenom stanju i dostavljanje nadležnim institucijama;

·         organizacija unapredjenja i vodjenja informacionog sistema i stručna pomoć u obavljanju poslova sistema u zdravstvenim i drugim ustanovama;

·         izvršavanje poslova u oblasti organizacije i planiranja zdravstvene zaštite stanovništva, ekonomike zdravstvene zaštite i poslova vezanih za finansiranje zdravstvenih usluga;

·         praćenje ravnomjernosti i uskladjenosti razvoja zdravstvene zaštite i predlaganja mjera za funkcionisanje zdravstvene zaštite i unapredjenje organizacije zdravstvenih ustanova;

·         izvršavanje i drugih poslova i zadataka utvrdjenih propisom nadležnih organa u oblasti zdravstva

 

U Službi epidemiologije obavljaju se sljedeći poslovi:

·         praćenje i analiza pojave kretanja zaraznih bolesti, istraživanje uzroka pojave i načina prenošenja;

·         saradnja i permanentni kontakti sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u istraživanju

           zaraznih bolesti, naročito u epidemijskim žarištima;

·         izvještavanje i informisanje nadležnih institucija i predlaganje i sprovodjenje mjera za spriječavanje i

          suzbijanje zaraznih bolesti, naročito u vanrednim prilikama;

·         nadzor nad DDD (dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju)

·         izvršavanje i drugih poslova i zadataka utvrdjenih propisima o spriječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i

          održavanja nadzora nad eksponiranim stanovništvom

·         vođenje registra hroničnih nezaraznih bolesti ( maligne neoplazme – CanReg4)

·         antirabična zaštita

·         izvještavanje o kretanju zaraznih bolesti; sedmični, mjesečni bilteni.

 

U Službi higijene sa medicinskom ekologijom i sanitarnom hemijom obavljaju se sljedeći poslovi:

·         praćenje, proučavanje i analiza higijenske ispravnosti životnih namirnica, predmeta opće upotrebe, vode,

          tla, vazduha, te ispravnost lijekova, pomoćnih ljekovitih sredstava;

·         praćenje i analiziranje uticaja faktora sredine na zdravstveno stanje stanovništva i predlaganje mjera za

          unapređenje stanja;

·         saradnja sa organima nadležene inspekcije u izvršavanju zdravstvenog nadzora nad građenjem objekata,

          kontrole ispravnosti namirnica u proizvodnji i prometu;

·         praćenje sanitarno-higijenske situacije na Unsko-sanskom kantonu, predlaganje mjera i praćenje

          njihovog izvršavanja;

·         učestvovanje u sprovođenju sanitarno-higijenskih mjera kod epidemija i elemetarnih nepogoda;

·         učestvovanje u izradi regionalnog programa iz oblasti zaštite čovjekove okoline

·         obavljanje zdravstveno prosvjetnog rada iz oblasti zaštite čovjekove okoline;

·         izrada planova i programa rada koji su u vezi sa ispitivanjem čovjekove okoline, kao i učestvovanje u

          izvršavanju ovih zadataka;

·         izrada informacija o sanitarno-higijenskoj situaciji na Unsko-sanskom kantonu i pružanje

          stručno-metodološke pomoći u otklanjanju nedostataka;

·         planiranje i sprovođenje ispitivanja (ankete) radi konstatiranja uočenih nedostataka, kao i

          poduzimanjeodgovarajućih mjera za njihovo saniranje;

·         vođenje općinskih i Kantonalne kartoteke javnih vodoopskrbnih objekata, kao i registra nalaza;

·         vođenje registra zagađivača vodotoka i atmosfere;

·         uzimanje svih uzoraka za laboratorijske pretrage;

·         izvršavanje i drugih poslova i zadataka utvrdjenih propisima o zdravstvenom nadzoru nad životnim

           namirnicama, predmetima opće upotrebe, zaštite okoline i drugim propisima i u skladu sa ugovorima sa

           organizacijama i drugim institucijama.

 

Služba mikrobiologijeobavlja sljedeće poslove i radne zadatke:

·         analizira, ispituje i proučava mikrobiološku ispravnost životnih namirnica, predmeta opće upotrebe, vode

          za piće, otpadnih voda, tla, vazduha itd.

·         obavlja poslove mikrobiološke i parazitološke dijagnostike;

·         obavlja poslove serološke dijagnostike;

·         obavlja poslove stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika u okviru Zavoda;

·         organizuje naučno-istraživačke poslove iz oblasti mikrobiologije na području Unsko-sanskog kantona

·         prati i analizira higijensku ispravnost zdravstvenih ustanova i kontrolu i pregled materijala vezano za

          intrahospitalne infekcije;

·         izvršava i druge poslove i zadatke utvrdjene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

 

Shema organizacije Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi