Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna O nama
O nama

Zavod za javno zdravstvo USK je zdravstvena ustanova koja obavlja javno-zdravstvenu djelatnost sekundarnog nivoa, za područje USK a u skladu sa odredbama člana 45. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Sl.novine FBiH 46/10).
Naša ustanova osnovana je odlukom Vlade i Skupštine USK 1998. Godine. Od 1995-1998. godine egzistirali smo kao Kantonalni zavod za zdravstvenu zaštitu.
Svoju djelatnost Zavod ostvaruje kroz rad četiri specijalističke službe:
1.    Higijena i zdravstvena ekologija sa sanitarnom kemijom,
2.    Mikrobiologija,
3.    Epidemiologija,
4.    Socijalna medicina i organizacija zdravstva sa zdravstvenom statistikom i informatikom.

Prema članu 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Zavod obavlja sljedeće poslove:

• predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;•    provodi zdravstveno statistička istraživanja u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja  stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova za područje kantona;
• prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizaciju i rad zdravstvenih ustanova na području kantona;
•  planira, organizuje i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog vaspitanja stanovništva;
•  učestvuje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;
• prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;
• provodi preventivno vaspitne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje kantona;
•  koordiniše, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje kantona;
• ontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom tanja na području kantona i provodi protivepidemijske mjere, te nadzire provođenje obaveznih imunizacija;
•  obavlja raspodjelu obaveznih vakcina zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području kantona,
• nadzire provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje kantona;
•    obavlja sanitarnu hemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost;
•    učestvuje u izradi i provođenju pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;
•    stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području kantona;
•    sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.

Zavod za javno zdravstvo kantona, pored poslova iz stava 2. ovog člana, može obavljati i sljedeće poslove:
• planira, organizuje i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva;
•  izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite;
•  provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, kao i ličnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
•  obavlja hemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha i predmeta opšte upotrebe, kao i preglede u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti;
•  ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
•  provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
•  predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene bezbjednosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe u cilju smanjenja rizika od obolijevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje,
•  vrši zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim licima u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
•  daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove u skladu sa čl. 56., 58. i 60. ovog zakona;
•  vrši sanitarne preglede zaposlenih koji se obavezno provode radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika;
•  učestvuju u provođenju vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama I privatnoj praksi;
•  bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada;
•  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
 

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi