Kontaktirajte nas: Ul. Dr. Irfana Ljubijankića bb7700 Bihać;
Više...
tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Direktor: prim.dr.Zarina Mulabdić, spec.epidemiolog, tel-fax:351-799; 351-800, e-mail: zjzusk@bih.net.ba,   Služba socijalne medicine i organizacije zdravstva sa zdravstvenom...
Više...

Nalazite se na stranici:

Početna Arhiva biltena Bilten za decembar 2014
Bilten za decembar 2014

 

SLUŽBA HIGIJENE SA MEDICINSKOM EKOLOGIJOM I SANITARNOM HEMIJOM


BILTEN

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE, ŽIVOTNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 


KONTROLA VODE ZA PIĆE

U periodu od 01.12. - 31.12.2014. godine uzeto je 138 uzoraka vode za piće na mikrobiološku analizu i 129 uzoraka na fizičko – hemijsku analizu. Od toga 36 uzoraka rađenih na mikrobiološku analizu i 4 uzoraka rađenih na fizičko - hemijsku analizu nisu dala odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

U navedenom periodu urađeno je 8 uzoraka vanrednih voda na mikrobiološku analizu, od toga 2 uzorka nisu dala odgovarajuće rezultate, a na fizičko - hemijsku analizu urađeno je 8 uzoraka i od toga 1 uzorak nije dao odgovarajuće rezultate propisane Pravilnikom.

 

KONTROLA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

U istom periodu na mikrobiološku analizu urađeno je 203 uzoraka hrane, svi uzorci su zadovoljili Pravilnikom propisane uvjete, dok je na fizičko – hemijsku analizu urađeno 19 uzoraka hrane i svi su dali odgovarajuće rezultate.

 

SANITARNI NADZOR

U navedenom periodu urađeno je 105 briseva predmeta opće upotrebe i 47 brisa ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji životnih namirnica. Od toga 9 briseva predmeta opće upotrebe u prometu i proizvodnji  i 8 briseva ruku zaposlenih u prometu i proizvodnji nije dalo zadovoljavajuće rezultate. U istom periodu urađene su 2 kontrole sterilizacije i 5 kontrola sterilnosti i svi su dali zadovoljavajuće rezultate.

 

 

 

SLUŽBA EPIDEMIOLOGIJE

Bilten o kretanju zaraznih bolesti od 01.01. do 31.12.2014. godine

 

Na području Unsko - sanskog kantona u periodu od 01.01. do 31.12. 2014. godine prijavljeno je 340 oboljelih osoba od zaraznih bolesti, sa 3 smrtna ishoda ( općina Bos.Krupa TBC A16, općina Bužim TBC A15 i općina V.Kladuša A15).


Vodeće bolesti ( pojedinačne prijave)


Morbili 193

Varicellae  48

Enterocolitis acuta 24

Scabies 24

TBC 23


Na USK - u periodu od 01.01.-31.12.2014.godine ukupno je prijavljeno 7.235 zaraznih oboljenja ( pojedinačne i grupne prijave) sa 13 smrtnih ishoda.

Najveći broj prijavljenih zaraznih oboljena (pojedinačne prijave) odnosi se na Morbillae sa 580 oboljelih.Na drugom mjestu rangiraju se Variccellae sa 560 oboljelih, Enterocollitis 484 oboljela, Scabies 187 oboljelih, te TBC sa 151- im oboljelim.

Shodno povećanom broju prijavljenih slučajeva morbila na području USK-a, ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a Bihać je dana 05.12.2014. godine prijavio epidemiju morbila Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

Zavod za javno zdravstvo USK-a je još od pojave prvog slučaja oboljevanja (22.05.2014.), te prijave epidemije na općini Bugojno, kao i na području Sarajevskog i Zeničkog kantona , poduzeo sve Zakonom predviđene mjere prevencije i suzbijanja epidemije, koje su kontinuirano dostavljane svim odgovornim subjektima USK-a i Federacije BiH. Zavod za javno zdravstvo i dalje prati aktuelnu situaciju.

U periodu od 01.01. do 31.12.2014. godine ukupan broj oboljelih od Morbila je 580. Najveći broj oboljelih je sa općina Cazin (434), Bihać (91), Bužim (39) ali se slučajevi obolijevanja registruju i na općinama, Bos. Krupa, Bos.Petrovac, Ključ i V.Kladuša.

 

U proteklom periodu, shodno gore navedenom, registruje se i grupiranje slučajeva Variccellae, Enterocolitisa i Scabiesa. Tuberkuloza se i ove godine rangira među pet vodećih zaraznih bolesti na USK-u i pored mogućnosti besplatnog liječenja (donacija lijekova od strane UNDP-a, a u sklopu projekta „Jačanje DOTS strategije u BiH“).

 

Kurs higijenskog minimuma

Cijepljenje - imunizacija

Obavezni zdravstveni pregledi